Analisis WPT

WPT Logroño Open

07/04/2019 – 14/04/2019

WPT Alicante Open

21/04/2019 -28/04/2019

Novedades WPT

Enero – Mayo 2019

WPT Vigo Open

19/05/2019 -26/04/2019

WPT Jaen Open

19/05/2019 – 26/05/2019

WPT Valladolid Master

17/06/2019 – 23/06/2019

Swedish & Valencia Opens

08/07/2019 – 14/07/2019